×

Grupo Premium Class Properties

 

Wettelijke waarschuwing

In overeenstemming met Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeren wij u dat PREMIUM CLASS PROPERTIES A&M, S.L met adres AVDA. ABANTO 23. URB. S. LUIS, 013183 TORREVIEJA (Alicante) - Spanje en B54630843 geregistreerd in het handelsregister van Alicante. Jaargang 3604. Folio 169. Blad 130.028. Registratie 1st., is de eigenaar van deze website.

VERANTWOORDELIJK VOOR DE BEHANDELING

De persoonlijke gegevens die we rechtstreeks van de belanghebbende kunnen verzamelen, worden vertrouwelijk behandeld en opgenomen in de overeenkomstige behandeling activiteit die eigendom is van PREMIUM CLASS PROPERTIES A&M, S.L.

DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

PREMIUM CLASS PROPERTIES A&M, S.L in overeenstemming met de bepalingen van organieke wet 3/2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten en EU-verordening 2016/679, voor het geval u ons een e-mail stuurt naar het daarin vermelde adres, of een formulier voor het verzamelen van gegevens invult, informeren wij u dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen worden verwerkt en opgenomen in verwerkingsactiviteiten waarvan de controller PREMIUM CLASS PROPERTIES A&M, S.L. is met het doel:

 • Beheer uw product- en/of serviceaanvraag
 • Uw vraag beheren
 • U onze producten en diensten aanbieden
 • Een zakelijke relatie onderhouden
 • Evenals voor het verzenden op welke manier dan ook, inclusief per e-mail of andere gelijkwaardige elektronische communicatiemiddelen, reclame of promotionele informatie over de producten of diensten van het bedrijf, nadat ze eerder hun toestemming hebben gevraagd.

PREMIUM CLASS PROPERTIES A&M, S.L verklaart dat het alle noodzakelijke en passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen zoals vastgelegd in EU-verordening 2016/679 en organieke wet 3/2018, en alle technische middelen tot haar beschikking heeft ingesteld met de bedoeling het verlies te voorkomen , misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of diefstal van de door u verstrekte gegevens

PRINCIPES DIE WIJ TOEPASSEN OP DE GEGEVENS DIE U AAN ONS VERSTREKT

Beginsel van wettigheid, loyaliteit en transparantie: we hebben altijd uw toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor een of meer specifieke doeleinden waarover we u vooraf met absolute transparantie zullen informeren.

Beginsel van wettigheid, loyaliteit en transparantie: we hebben altijd uw toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor een of meer specifieke doeleinden waarover we u vooraf met absolute transparantie zullen informeren.

Beperking van het doel: verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden, en zal niet verder worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met genoemde doeleinden.

Principe van gegevens minimalisatie: we vragen alleen gegevens op die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor we ze nodig hebben. Het minimaal mogelijke.

Nauwkeurigheid Beginsel: de gegevens zijn exact en worden zo nodig bijgewerkt.

Principe van beperking van de bewaartermijn: De gegevens worden, afhankelijk van het doel, niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden van de behandeling.

Principe van integriteit en vertrouwelijkheid: Uw gegevens worden zodanig behandeld dat een adequate beveiliging en vertrouwelijkheid worden gegarandeerd. U moet weten dat we alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om onbevoegde toegang of oneigenlijk gebruik van de gegevens van onze gebruikers door derden te voorkomen.

Proactieve verantwoordelijkheid: PREMIUM CLASS PROPERTIES A&M, S.L is verantwoordelijk voor de naleving van de aangegeven principes en we zullen de technische en organisatorische maatregelen nemen die ons in staat stellen om naleving aan te tonen.

LEGITIMATIE EN RECHTSGROND VAN DE BEHANDELING

 • Toestemming: de belanghebbende heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden
 • Behandeling die nodig is voor de uitvoering van een contract waarbij de belanghebbende partij is of voor de toepassing op verzoek van laatstgenoemde van precontractuele maatregelen
 • Verwerking die nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die van toepassing is op de verwerking verantwoordelijke
 • Gerechtvaardigd belang: de behandeling is noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen van de verwerking verantwoordelijke of een derde te behartigen, op voorwaarde dat de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de belanghebbende die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, niet prevaleren boven die belangen, in in het bijzonder wanneer de belanghebbende een kind is.

U kunt de wettelijke basis raadplegen van elk van onze behandelactiviteiten die wij uitvoeren door onze registratie van activiteiten op te vragen.

PERIODE VAN BEWARING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Bij PREMIUM CLASS PROPERTIES A&M, S.L stellen we voor dat de verstrekte persoonlijke gegevens alleen worden bewaard voor de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld en om de mogelijke verantwoordelijkheden te bepalen die kunnen voortvloeien uit het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Criteria voor gegevensbehoud: ze worden bewaard voor de door de wet bepaalde periode, zolang er een wederzijds belang is om het einde van de behandeling te behouden en wanneer het niet langer nodig is voor dat doel, zolang de contractuele relatie wordt gehandhaafd hun verwijdering door de belanghebbende en mogen niet worden verwijderd omdat ze noodzakelijk zijn voor de nakoming van een wettelijke verplichting of voor het formuleren, uitoefenen en verdedigen van claims. Ze worden verwijderd met adequate veiligheidsmaatregelen om de pseudonimisering van de gegevens of de totale vernietiging ervan te garanderen.

Indien de Gebruiker zijn toestemming intrekt of het recht op annulering of verwijdering uitoefent, zullen zijn persoonsgegevens gedurende de wettelijk vastgestelde termijnen ter beschikking worden gehouden van de Administratie van Justitie om de eventuele verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de behandeling ervan te vervullen. Vervolgens worden ze verwijderd met adequate veiligheidsmaatregelen om de pseudonimisering van de gegevens of de totale vernietiging ervan te garanderen.

OPDRACHTEN EN ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

Alle hieronder vermelde overdrachten zijn noodzakelijk voor het vervullen van de bovengenoemde doeleinden, of worden uitgevoerd in overeenstemming met een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan:

 • Het openbaar bestuur en de rechtspleging".
 • Aanbieders van computerdiensten, waaronder "cloud computing"-diensten.

GEGEVENSOVERDRACHT NAAR DERDE LANDEN

De verwerking van uw gegevens wordt in het algemeen uitgevoerd door dienstverleners die gevestigd zijn binnen de Europese Unie of in landen die zijn verklaard met een adequaat niveau van gegevensbescherming, hoewel soms om de hierboven aangegeven doeleinden uit te voeren. , bepaalde bedrijven die diensten verlenen aan PREMIUM CLASS PROPERTIES A&M, S.L, zou toegang kunnen krijgen tot uw persoonlijke gegevens (internationale gegevensoverdrachten).

Genoemde overdrachten vinden plaats naar landen met een beschermingsniveau dat vergelijkbaar is met dat van de Europese Unie (adequaatheid besluiten van de Europese Commissie, standaard contractbepalingen en certificering mechanismen) en we zullen er te allen tijde voor zorgen dat, wie uw informatie heeft om te helpen ons onze diensten verlenen, doet dit met alle garanties op het gebied van gegevensbescherming.

RECHTEN VAN BELANGHEBBENDE PARTIJEN

Gebruikers / klanten kunnen vóór PREMIUM CLASS PROPERTIES A&M, S.L het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van hun gegevens, beperking en verzet tegen hun behandeling uitoefenen, en mogen niet het onderwerp zijn van beslissingen die uitsluitend zijn gebaseerd op de geautomatiseerde behandeling van uw gegevens. Evenzo kunnen ze hun toestemming intrekken als ze deze voor een specifiek doel hebben verleend, en kunnen ze hun voorkeuren op elk moment wijzigen.

Ze kunnen worden uitgeoefend via de e-mail advisors@qabogados.es, of naar het volgende adres: AVDA. ABANTO 23. URB. S. LUIS, 013183 TORREVIEJA (Alicante) - Spanje. De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij elk type claim met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens kan richten aan het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming www.agpd.es, de controle-instantie van de Spaanse staat.

GEGEVENS MINDERJARIGEN

Ons bedrijf zal geen persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 14 jaar verzamelen of verwerken, zonder volledig te voldoen aan de vereisten die zijn vastgelegd in de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming en EU-verordening 679/2016.

De verwerking van de persoonsgegevens van een kind wordt als rechtmatig beschouwd wanneer het ten minste 14 jaar oud is. Als het kind jonger is dan 14 jaar, wordt een dergelijke behandeling alleen als rechtmatig beschouwd als de toestemming is gegeven of geautoriseerd door de houder van het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind, en alleen voor zover deze is gegeven of geautoriseerd.

PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DERDEN

In het geval dat de verstrekte persoonlijke gegevens eigendom waren van een derde partij, garandeert de gebruiker dat hij deze derde partij op de hoogte heeft gesteld van dit privacybeleid en dat hij toestemming heeft gekregen om zijn gegevens te verstrekken aan PREMIUM CLASS PROPERTIES A&M, S.L voor de aangegeven doeleinden. Het garandeert ook dat de verstrekte gegevens juist en up-to-date zijn, en is verantwoordelijk voor alle directe of indirecte schade of verlies die kan worden veroorzaakt als gevolg van de schending van een dergelijke verplichting.

BEHANDELING CURRICULUM VITAE

Zoals aangegeven in EU-verordening 2016/679 en organieke wet 3/2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten, vragen de kandidaten die ons hun gegevens verstrekken duidelijk om hun toestemming bij het verzamelen van hun persoonlijke gegevens en het gebruik dat we ze gaan geven. Om deze reden verstrekken we de informatie op een duidelijke en beknopte manier, waarbij we ook aangeven aan de kandidaat dat hij een kopie van zijn gegevens mag opvragen, die in een gestructureerd formaat zal worden aangeboden.

Wat betreft de conservatie van de gegevens, we slaan alleen gegevens op die up-to-date zijn, dus in het geval dat er cv's zijn die meer dan 24 maanden niet zijn bijgewerkt, worden deze verwijderd of geblokkeerd om lezen te voorkomen.

PREMIUM CLASS PROPERTIES A&M, S.L handhaaft een strikt privacybeleid met de gegevens van de mensen die een relatie met ons hebben opgebouwd door ons hun curriculum vitae te sturen. Het doel van de verwerking van uw gegevens is om uw sollicitatie te verwerken en het eventuele selectieproces te beheren, waaronder deelname aan verschillende selectietests.

Om deze reden informeren wij u dat uw gegevens zijn opgenomen in een activiteitenoverzicht, zodat u kunt deelnemen aan latere personeelsselectie processen. Indien uw gegevens een wijziging hebben ondergaan, verzoeken wij u ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien u niet binnen 30 dagen schriftelijk bezwaar maakt, begrijpen wij dat u instemt met bovenstaande behandelingen.

VERBINTENISVERKLARING TOT PREVENTIE EN UITWISSELING VAN DIGITALE INTIMIDATIE

PREMIUM CLASS PROPERTIES A&M, S.L we zijn toegewijd aan gegevensbescherming en gendergelijkheid en daarom verplichten we ons ertoe om bij de verwerking van persoonlijke gegevens respect te garanderen voor de principes die zijn vervat in de regelgeving inzake gegevensbescherming, met name in artikel 5 van de Algemene gegevensbescherming Regulatie.

Op deze manier krijgen we commitment om cyberpesten te voorkomen, bewust te maken en op te treden als we ons bewust worden van cyberpesten, of het nu werkgerelateerd of seksueel is.

PREMIUM CLASS PROPERTIES A&M, S.L door deze verbintenis verklaring worden we ons bewust van de risico's die internet en ICT met zich meebrengen met betrekking tot dit soort gedrag en bevorderen we een cultuur van respect voor de privacy van mensen en bewustzijn bij het gebruik van persoonlijke gegevens.

«PREMIUM CLASS PROPERTIES A&M, S.L drukt onze diepe afwijzing uit van intimidatie op het werk en seksuele of gendergerelateerde intimidatie en onze toewijding aan de preventie en uitroeiing van dit gedrag. PREMIUM CLASS PROPERTIES A&M, S.L is volledig gekant tegen het gebruik van persoonlijke gegevens waarbij sprake is van illegale gegevensverwerking, die het recht op intimiteit en privacy van werknemers zou kunnen ondermijnen. PREMIUM CLASS PROPERTIES A&M, S.L. We zijn vastbesloten om de bescherming van persoonlijke gegevens, noodzakelijk om het fundamentele recht op eer en persoonlijke en familie privacy van mensen te beschermen. Daarom respecteren we de principes van artikel 5 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen we de verwerking van persoonsgegevens van onze werknemers die een verhoogd risico op intimidatie inhouden, tot een minimum beperken. We houden in ieder geval rekening met de mogelijke impact qua geslacht van de behandelingen die je uitvoert.

INHOUD

Alle inhoud op de Website en in het bijzonder de handelsmerken, handelsnamen, industriële ontwerpen, ontwerpen, teksten, foto's, grafische afbeeldingen, logo's, pictogrammen, software of andere tekens die vatbaar zijn voor industrieel en commercieel gebruik, zijn beschermd door industriële eigendomsrechten. intellectueel eigendom van PREMIUM CLASS PROPERTIES A&M, S.L. Daarom is elk gebruik en/of reproductie daarvan zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Bedrijf verboden.

PREMIUM CLASS PROPERTIES A&M, S.L is niet verantwoordelijk voor de inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden die kunnen voortvloeien uit de opname op de website van handelsmerken, handelsnamen, industriële ontwerpen, octrooien, ontwerpen, teksten, foto's, grafische afbeeldingen , logo's, iconen of software van derden die hebben verklaard de eigenaar te zijn van deze bij opname op de Website.

 1. De Gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud van de Website op een zorgvuldige, correcte en wettige manier te gebruiken en verbindt zich ertoe zich te onthouden van:
 2. Gebruik de inhoud voor doeleinden of effecten die in strijd zijn met de wet, de goede zeden en de goede zeden of de openbare orde.
 3. Reproduceren, kopiëren, distribueren, openbare toegang toestaan ​​via elke vorm van openbare communicatie, de inhoud transformeren of wijzigen, tenzij u de overeenkomstige toestemming van de eigenaar hebt.
Gebruik de inhoud van de Website om advertenties, mededelingen voor directe verkoopdoeleinden of met enig ander soort commercieel doel, ongevraagde berichten te sturen die aan meerdere mensen zijn gericht, ongeacht hun doel, en om af te zien van marketing of het openbaar maken van dergelijke informatie in enige vorm manier.

In het geval van een conflict van welke aard dan ook, zullen beide partijen proberen een vreedzaam akkoord te bereiken. Aangezien dit niet mogelijk is, zullen de rechtbanken van het adres dat is vermeld in de juridische kennisgeving bevoegd zijn om de zaak te behandelen, aangezien het niet mogelijk is om naar een ander rechtsgebied te gaan om de actie uit te oefenen.